ΑΡΘΡΟ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΟ faros-24

Aνθέλετε να ανακαλύψετε τα μυστικά τουΣύμπαντος πρέπει να σκέφτεστε με όρουςEνέργειας,Συχνότητας καιΔόνησης....

NikolaTesla

«Είσαιμια όψη του σύμπαντος, με τον ίδιο τρόποπου ένα κύμα είναι μια όψη του ωκεανού». –Alan Watts
                                                 1)     ΓΕΝΙΚΑΣύμφωναμε τον ορισμό που διατυπώθηκε στοκαταστατικό του ΠαγκόσμιουΟργανισμού Υγείας (1946)η υγεία είναι «η κατάσταση της πλήρουςσωματικής, ψυχικής και κοινωνικήςευεξίας και όχι μόνο ηαπουσία ασθένειας ή αναπηρίας».Έτσι λοιπόν, η έννοια της υγείας είναιπολύ πιο γενικήδεν αποδίδεται μόνο από την απουσίαεμφανών συμπτωμάτωναλλά και από τηνκατάσταση της ευεξίας πουνοιώθει κάποιοςκαιέχει σχέση και με άλλουςπαράγοντες όπως είναι οτρόπος ζωής του ,η ψυχολογίατου,τοπεριβάλλοντου,η οικονομία,η εργασία τουκλπ.

   Οχώρος ο λεγόμενος ολιστική ιατρική ήεναλλακτική ιατρική η αλλοιώς ενεργειακήιατρική περιλαμβάνει διάφορες θεραπευτικέςμεθόδουςόπωςομοιοπαθητική,βελονισμός,βιοσυντονισμός,ρεφλεξιολογία,σιάτσουκλπ. Με τηνευρύτερη εννοια της θεραπείας μπορούμενα συμπεριλάβουμε και θεραπείες που μπορεί μπορεί να είναιμακροπρόθεσμα η βραχυπρόθεσμα εν δυνάμειθεραπευτικές και δίνουν ευεξία  στονανθρώπινο οργανισμό όπως σωματικέςψυχοθεραπείες,γιόγκα,,θεατροθεραπεία,μουσικοθεραπεία,θεραπείαGestalt,αγιουβέρδα, κλπ.                                                                                                                                                                          Τοβασικό χαρακτηριστικό της και η βασική διαφορά τηςσε σχέση με το κυρίαρχομοντέλο είναι η παραδοχή ότι είμαστεμια ενεργειακή αλληλοσυνδεόμενηκατάσταση κι όχι μόνο ένα σύνολο αποκαρδία,πνευμόνια,εγκέφαλο,γεννητικά,πόδια,χέριακλπ.Το κυρίαρχο ιατρικόμοντέλο δεν δέχεται κάτιτέτοιο -ακόμα-ανκαι υπάρχουν πάμπολλες έρευνες,συσκευέςκαι μελέτες που ανιχνεύουνκαι  μετράνε αυτή τηνενέργεια.Φυσικά οιπραγματικοί λόγοι στο βάθος εκτόςαπο τα οικονομικά συμφέροντα είναι ότιαπλά και μόνο η παραδοχήότι όλοι οι άνθρωποι λιγότερο η περισσότεροεχουν ενέργεια και δυνάμεις δυναμιτίζειτα διάφορα συστήματα και προγράμματαεξουσίας τα οποία στηρίζονται ακριβώςστην έλλειψη της.Η ενέργειααυτή είναι παντού και οβασικός τρόπος να την έχουμε είναι μετην αναπνοή- έχει διάφοραονόματα σε διάφορους λαούς,κουλτούρεςκαιθρησκείες όπως τσί,πράνα,ομεσμερισμός του 19ου αιώνα,λίμπιντοστις αρχικές τουλάχιστον θεωρίες τουΦρόυντ,οργόνηκλπ.Πλέον με την κολοσσιαίαανάπτυξη των γνώσεων μας μετο διαδίκτυο έχει αρχίσεινα γίνεται αντιληπτό ότι ηενέργεια αυτή δεν είναικάτι μαγικό και υπερφυσικόαλλά κάτι που μπορεί να μετρηθεί, συνεπώςνα πειραματιστούμε πάνω σ αυτό.Ουσιαστικά είναι ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία,έχεικαι κυματική και κβαντική μορφή όπωςτο φώς,και υπακούει στους νόμους τηςενέργειας -όπως ορίζονται απο την σύχρονηφυσική...

   Επιπλέονόπως είπα πιο πάνω η  σύχρονη ολιστικήιατρική σαν θεωρητικό υπόβαθρο στηρίζεταιστις θεωρίες της σχετικότητας και στηνκβαντική φυσική.Τον 20οαιώνα οιβασικέςθεωρίες τηςεναλλακτικής ιατρικής που συμπλήρωσανκαι εξέλιξαν  τις θεωρίεςτου Χάνεμμαν -τον πατέρα της ομοιοπαθητικής-είναι η θεωρία της ομοτοξικολογίας τουΡέυγκιαβικ,οι έρευνεςτου Ράιφ, οι θεωρίες τουPopp για τaβιοφωτόνια(τονευροενδοκρινικό σύστημα είναι ανεπαρκέςγια να μεταφέρει τον κολοσσιαίοόγκο πληροφοριών και εργασιών πουγίνονται μέσαστα κύτταραανα δευτερόλεπτο-ηεπικοινωνία των κυττάρων γίνεται μεβιοφωτόνιαπολύ ασθενούς ενέργειαςμε την ταχύτητα του φωτός),ο ηλεκτροβελονισμός του Voll,ηβιοσυντονιστική αρχή του Morrel,οιθεωρίες του Schimmel  γιατην θεραπεία,τα επίπεδασυντονισμού κλπ.                                                                                                                                                      

                                                         

                                                         2)  ΥΓΕΙΑ ΚΑΙΑΣΘΕΝΕΙΑΗβασική αρχή της ενεργειακής ιατρικήςσύμφωνα με την ομοτοξικολογίατου Ρέυγκιαβικ-όπωςέχω πεί και  σε προηγούμενη συνέντευξημου- είναι οτι υγιήςοργανισμός είναι ο οργανισμός που έχειτην ικανότητα να απαλλάσεται απο τιςτοξίνες(δηλητήρια) ικανοποιητικά.Τοξίνηείναι οτιδήποτε έχει μια διαφορετικήσυχνότητα απο τη φυσιολογική συχνότητατων οργάνων του οργανισμού.Μπορείνα είναι  εξωγενής ηενδογενής να παράγεταιδηλαδή έξω απο τον οργανισμό(προιόνταμικροοργανισμών,ακτινοβολίες,βαρέαμέτταλλα,συχνότητεςδιαταραγμένων και άρρωστων ανθρώπωνκλπ).είτεμέσα απο τον ίδιο τονοργανισμό(προιόνταμεταβολισμού,αλλοιωμένης λειτουργίαςοργάνων) κλπ.Αυτή ηκατάσταση επιτυγχάνεται όταν συμβαίνουνοι εξής 3

καταστάσεις:

                                                                                                                                                                                                                                                                                             α)Φυσιολογικέςσυχνότητες οργάνων                                                                                                                                β)Σταθερόph,βασικάαίματος (ελαφράαλκαλικό 7,35-7,45)                                                                                                                                              γ)Καλήλειτουργία τωνενεργειακώνκέντρων και μεσημβρινών(όπως όριζονται απο την ινδουιστκήφιλοσοφία και την κινέζικη ιατρική)

Πιοαναλυτικά-εν συντομία:

α)Φυσιολογικέςσυχνότητες οργάνων:                                                                                                                                       Κάθεόργανο στον οργανισμό μας στερεό ή υγρόέχει τη δική του συχνότητα ηκαλύτερα τη συνισταμένη πολλαπλώνσυχνοτήτων.Όσο πιοδιαφορετική είναι η συχνότητα απο τηνφυσιολογική(επειδή υπερτερούν οισυχνότητες των μικροβίων,ακτινοβολίας,βαρέωνμετάλλων κλπ)τόσο πιο άρρωστο είναι τοόργανο και τόσο πιοάρρωστος ο οργανισμός.

β)Σταθερόph:                                                                                                                                                                  pHείναιο αρνητικός δεκαδικός λογάριθμος τηςσυγκέντρωσης ιόντων υδρογόνου.Είναιένας τρόπος να μετράμε την οξύτητα τουοργανισμού(οξύτητα δεν έχει σχέση μεγλυκιά και ξινή γεύση).Το phαίματοςείναι 7,35-7,45.ΈναρΗ πάνω απο 7και εώς 14 δείχνει ότι τοδιάλυμα είναι αλκαλικό και ονομάζεταιβάση,έναpH 7 δείχνει ότι το διάλυμα δεν είναι ούτεόξινο, ούτε αλκαλικό αλλά ουδέτερο, ενώεναρΗ κάτω απο 7 και εώς το 0 δείχνει ότι τοδιάλυμα είναι όξινο.   Το ανθρώπινο σώμαέχει την ικανότητα να ρυθμίζει το ρΗτου συνεχώς, με φυσιολογικές διαδικασίες,κυρίωςμε τους νεφρούς και την πνευμονικήλειτουργία κ .Τα κύτταρα μπορούν να λειτουργήσουν κανονικά μέσα σεσχετικά στενά όρια του ρΗ. Το PH τουαίματος έχει ένα πολύ στενό εύρος από7,35 έως 7,45 περίπου .Οσοπιο όξινες τροφές τρώμε τόσο πιο πολύο οργανισμός <ζορίζεται>να ισορροπήσει το phκαιτόσοπιο εύκολαάρρωσταίνουμε.                                                                                                                                                                                                   Ένα σώμαπου είναι όξινο προδιαθέτει σεασθένειες,καρκίνο και γήρανση. Γιαπαράδειγμα τα καρκινικά κύτταρααναπτύσονται μόνο μέσα σε όξινο περιβάλλονστο κυτταρικόεπίπεδο -χωρίς οξυγόνο OttoWarburg (Themetabolism of Tumors,βραβείο Νobel).

γ)Καλήλειτουργία τωνενεργειακώνκέντρων και μεσημβρινών:                                                                                                                               Ταενεργειακάκέντρα-τα περίφημα τσάκρας(τσάκραςσημαίνει τροχός στα σανσκριτικά)-πουείναι αρκετά τα κυριότερα όμως 7αντιστοιχούν στα πλέγματα του αυτόνομουνευρικού συστήματος κατα μήκος τηςΣ.Σ.Δενέχουν υλική υπόσταση ,μπορούν όμως ναμετρηθούν..Θεωρείταιότι περιστρέφονταισυνέχεια δεξιόστροφα η αριστερόστροφα-ανάλογααν κάποιος είναι άντρας η γυναίκα-είναι δίνες ενέργειας που απορροφούν ενέργειααπο το περιβάλλον.Σχετίζονταιμε τη λειτουργία συγκεκριμένων οργάνωνκαι συστημάτων στο σώμα μας.Υπάρχουνπολλοί τρόποι γνωστοί εμπειρικά αποτην αρχαιότητανα επέμβουμεστην λειτουργία τους -δεν είναι τουπαρόντος νααναφέρω εδώ-πλέονόμως ξέρουμε τις συχνότητες τους καιμπορούμε να μετρήσουμε την κατάστασητους.Οσο πιο άρρωστος είναι κάποιοςτόσο πιο μπλοκαρισμένα είναι  τατσάκρατου.

Μεσημβρινοίείναι σύμφωνα με την κινέζικη ιατρικήενεργειακά κανάλια πουσχετιζονται με τη λειτουργία κάποιουοργάνου καιδιατρέχουν όλο το σώμα.Δενμπορούν να απεικονισθούν- ούτεαυτά-δενέχουν επίσηςυλικήυπόσταση-αλλά μπορούν να μετρηθούν.Οιβασικοί μεσημβρινοί είναι 12 πρωτεύοντες(πνευμόνων,περικαρδίου,καρδιάς,συκωτιού,χοληδόχουκύστης,στομάχου,σπλήνας,νεφρών,ουροδόχουκύστης,παχέος εντέρου,λεπτού εντέρου,τριπλόςθερμαστής.)πουσχηματίζουν 6γιν-γιάνζευγάριακαι 56 δευτερεύοντες.Αντιστοιχούνστα σημεία του βελονισμού. Οσο πιομπλοκαρισμένη είναι η ενέργεια στουςμεσημβρινούς τόσο πιο άρρωστος είναιο οργανισμός.

Πώςμπλοκάρεται  όμωςηενέργεια;Το θέμα ειναι τεράστιο καιδεν θα το αναπτύξω εδώ ενσυντομία όμωςείναικυρίωςαποτέλεσματου σφιξίματος ομάδωνμυώνπουελέγχουν την αναπνοή κυρίως,λειτουργίεςεντέρου καθώςκαιιστών που περιβάλλουν και συνδέουνόργανα μεταξύ τους.Οιάνθρωποι σφίγγονται προσπαθώντας ναελέγξουν τον πανικούςκαι τις φοβίες της παιδικής  τουςηλικίας και μετάστην ενήλικη ζωή τουςτουςαναπαράγουν.Ολααυτά απωθούνται κρύβονται καλά μέσαμας και δεν έχουμε ιδέα ότι υπάρχουνεκτός κι άν κάτι  δενπάει καλά καιαρχίζουμε να ψαχνόμαστε.Ησειρά είναι ότι οτι πρώτα μπλοκάρονταιτα τσάκρας και  οι μεσημβρινοί και μετά αλλοιώνεται το ph και οισυχνότητες οργάνων.Αυτό παίρνει χρόνιαη και δεκαετίες μέχρι ν αρχίσουν ναβγαίνουν συμπτώματα.

Οι3 αυτές καταστάσεις είναι ουσιαστικάενιαίες δηλαδή δενυπάρχει περίπτωση ένας όξινος οργανισμόςμε αλλοιωμένο ph (μεσυμπτώματα ασθένειας ή όχι ακόμα)να έχει φυσιολογικέςσυχνότητες στα όργανα του 

καινα έχει ανοιχτά ενεργειακά κέντρα καικανάλια ενέργειας στο σώμα του.                                                           

                                                            3)     ΘΕΡΑΠΕΙΑ                                                                                                                  Γενικάόσο πιο πολύ είμαστευγιείς τόσο πιο πολύ θέλουμε ναπαραμείνουμε υγιείς και όσο πιο πολύείμαστε άρρωστοι τόσο πιο πολύ θέλουμενα παραμείνουμε άρρωστοικαι αντιστεκόμαστε περισσότερο στο ναγίνουμε υγιείς(Το γιατίσυμβαίνει αυτό θα το συζητήσουμε μιαάλλη φορά)Στους περισσότερουςαρρώστους υπάρχει ένα μοτίβο,μια στάσηζωής που τους μπλοκάρει και <αρρωσταίνει>,δενθέλουν ‘ομως ναξέρουν τίποτα γι αυτό,  το αναπαράγουνσυνέχεια και αν και βασανίζονται εξαιτίας του θα κάνουν ταπάντα για να μην το στερηθούν.Αυτόπου συμβαίνει δηλαδή στην ψυχανάλυσηπου ο άρρωστος αντιστέκεται με διάφορουςμεταμφιεσμένους τρόπους να γνωρίσειτην εσωτερική του αλήθεια ισχύει καιγενικά.(Ολα αυτά φαίνονταιαπίστευτα στους περισσότερους ανθρώπουςκαι οι περισσότεροι θα τα απορρίψουναλλά είναι έτσι): 

Στηνολιστική θεραπεία ισχύει ο νόμος τουΣίμμελ .Η θεραπεία γίνεται:

-αποπάνω προς τα κάτω

-αποτα σημαντικότερα όργανα στα λιγότερασημαντικά π.χ. όταν θεραπεύοντας έναβρογχικό άσθμα(πνεύμονες:σημαντικόόργανο) εξαφανίζεται το άσθμα καιεμφανίζεται νευροδερματίτιδα(δέρμα:λιγότερο σημαντικό όργανο αποπνεύμονες)τότε χαιρόμαστε-σημαίνει ότιη θεραπεία προχωράει καλά

-αποτο κέντρο στην περιφέρεια:το ανωτέρωπαράδειγμα είναι κατάλληλο επίσης:πνεύμονεςεσωτερικό όργανο και δέρμα:εξωτερικό

-απομέσα πρός τα έξω:πάλι το ίδιοπαράδειγμα:πνεύμονες:εσωτερικό όργανοδέρμα:εξωτερικό

-κατασειρά αντίστροφη με την εμφάνιση τους.Οιασθένειες μέσα μας είναι σε στρώματαόπως στο κρεμμύδι,υπάρχει κυτταρικήμνήμη και κάθε φορά που θεραπεύουμε έναστρώμα βγαίνει το αποκάτω.Για να τοκαταλάβουμε αν κάποιοςέχει περάσειμικρός κάποια γαστρεντερίτιδα αποκολοβακτηρίδιο και αργότερα βρογχικόάσθμα όπου ανιχνεύεται π.χ.στρεπτόκοκκος,μύκητεςκλπ.και κάνει θεραπεία γι αυτό ,ότανπεράσουν τα συμπτώματα απο τους πνεύμονεςο οργανισμός θα <θυμηθεί>τηνγαστρεντερίτιδα που πέρασε κάποτε ,θαυπάρξουν ενοχλήσεις ,θα ανιχνεύεται ησυχνότητα το κολοβακτηριδίου κ.ο.κ(Αυτόισχύει και για ψυχοθεραπείες όπου ταψυχικά τραύματα εμφανίζονται μεαντίστροφη μορφή με την οποίαδημιουργήθηκαν)

          Πώςφτάνουμε όμως τώρασ αυτή την κατάστασητης υγείας;Υπάρχουνπολλές μέθοδοι Θααναφέρω μόνο αυτούς που θεωρώ βασικούςεπειδή έχωασχοληθεί χρόνια,ασχολούμαι ενεργά και έχω άποψη.

Βιοσυντονισμός,Διατροφή,Ασκηση/Γιόγκα/Διαλογισμός,Ψυχοθεραπείαείναι οι 4 βασικοί δρόμοιγια μένα που ο ίδιος έχω ακολουθήσεικαι προσπαθήσει νασυνδυάσω.....Οκοινός παρανομαστής όλωναυτών είναι η θέλησηα)Βιοσυντονισμός.                                                                                                                                                           Εχω μιλήσει για τονΒιοσυντονισμό τον οποίο ασκώ και θαείμαι σύντομος.Βασικά Βιοσυντονισμόςορίζεται η θεραπεία χρησιμοποιώνταςτο φαινόμενο του συντονισμού.Το κλασσικόπαράδειγμα είναι το ποτήρι που σπάειενω τραγουδάει μια τραγουδίστρια.

Οβιοσυντονισμός γεννήθηκε αφενος αποτις έρευνες του αμερικάνου Ράιφ πουανακάλυψε οτι συγκεκριμένο φάσμα φωτόςσκοτώνει συγκεκριμένους μικροοργανισμούςκαι αφετέρου απο τις έρευνες του γερμανούΜορέλ ο οποίος μετρώνταςτο ΗΜΓκο μαςπεδίο στα σημεία βελονισμού και ανακάλυψεαυτός και κάποιοι άλλοι ότιυπάρχειπράγματιδιαφορά στην μέτρησητου Ηλεκτρομαγνητικού  πεδίου στα σημείααυτάΑυτή ήταν και η γένεση του Βιοσυντονισμού.Υπάρχει ο ενδογενής και οεξωγενής Βιοσυντονισμός

Ενδογενής Βιοσυντονισμός (BRT- τονανακάλυψε ο Morrel) είναι ηενίσχυση των φυσιολογικών ταλαντώσεωντου οργανισμού του αρρώστου και ηεξάλειψη -μέσω της αντιστροφής τους των παθολογικών.

ΕξωγενήςΒιοσυντονισμός είναι η χορήγηση έτοιμωνσυχνοτήτων η συνδυασμού συχνοτήτων αποσυσκευές που τις φέρνει ο άρρωστος μαζίτου -για να ρυθμίσουμε όργανα,να σκοτώσουμεπαθογόνους μικροοργανισμούς κλπ.Μπορούμενα δίνουμε ταυτόχρονα  ΗΜΓκή ακτινοβολίαχαμηλής έντασης,κβαντικό φώς,ηλεκτροβελονισμόμε ταυτόχρονη έγχυση ομοιοπαθητικώνφαρμάκων για αποτοξίνωση,ενέργειακλπ..Δεν θα συνεχίσω όμως άλλο εδώ γιατίξεφεύγει απο τους σκοπούς αυτού τουσύντομου άρθρου


β)Διατροφή                                                                                                                                                                                   Λογικόσυμπέρασμα των όσων είπα παραπάνω γιατο ph:Ξεχάστεοτιδήποτε έχετε μάθει για δίαιτεςκλπ.αυτο που μετράει είναι το phτωνβιολογικών υγρών κυρίωςαίματος, σάλιου καιούρων.                                                                                                                                                                          

  Γιανα αποκατασταθεί η υγεία, πρέπει νατρώμε 80% αλκαλικές τροφές και 20% όξινεςτροφές ενώ για να διατηρηθεί, πρέπει νατρώμε 60% αλκαλικές τροφές και 40% όξινεςτροφές.Μία υγιεινή διατροφή πρέπει ναπεριέχει περισσότερες αλκαλικές τροφέςκαι λιγότερες όξινες.Υπάρχουνπάρα πολλοί κατάλογοι όξινων καιαλκαλικών τροφών που δεν είναι εδώ οχώρος για να τις αναφέρουμε.Μια αλκαλικήδιατροφή είναι ουσιαστικά μια χορτοφαγικήδιατροφή.                                                                                                                                                                                                                                                                                                


      Οιπερισσότεροι άνθρωποι που ζούν σε έναόξινο περιβάλλον και είναι μες στηναρρώστεια ,σταματούνεδώ,θαωφεληθούν τρομερά  και μόνο απο τηναλλαγή στη διατροφή και αποτονβιοσυντονισμό.Δεν θέλουν κάτι παραπάνω.Όσοιθέλουν όμως να προχωρήσουν στο θέμα τηςπραγματικής υγείας,ευεξίας , προσωπικήςανάπτυξης καιφώτισης θαχρειαστούν και:                                                                                                                                                                                             

 


γ)Ασκηση.                                                                                                                                                     


Ηάσκηση ενεργοποιεί το λεμφικό σύστημανα διώξει τις τοξίνες και ενεργοποιείτην έκκριση ενδορφινών στον εγκέφαλοδηλ.αποτοξίνωση και ευεξία.Είναι βασικήαρχή να γυμναζόμαστε                                                                                                                                                 

Όλωντων ειδών οι ασκήσεις κάνουνκαλό(αεροβική,στίβος,γυμναστήριο,τρέξιμο,πολεμικέςτέχνες, κλπ.).Απο την προσωπική μουεμπειρία-ασκούμαι καθημερινά απο 25ετίαςκαι έχω ασχοληθεί πολλά χρόνια μεπολεμικές τέχνες-οποιαδήποτε άσκησηδιαλέγει κάποιος κάνει καλό,αποτοξινώνεταιγεμίζει ενέργεια και έχει ευεξία αλλάαν θέλει να προχωρήσει παραπέρα και να<φωτιστεί>χρειάζονται και άλλαπράγματα.Είναι πόσο< υγιής> θέλει ναείναι κάποιος.

Πρέπεινα γυμνάσει κάποιος συγκεκριμένεςμυικές ομάδες για να ανοίξουν συγκεκριμέναενεργειακά κέντρα.Εδώ χρειάζονται καιάλλα πράγματα όπως διαλογισμός,αναπνοές,δονήσειςμάντρας, που κάνουν στα διάφορα είδηγιόγκα. 

Υπάρχουν πολλάείδη διαλογισμού και εκατοντάδες είδηδονήσεων.Οι δονήσεις π.χ OM/AUMbuzzing meditation,διαλογισμός κενού,καθαρισμόςαύρας ,διάφορες αναπνοές της yoga(κυρίωςη αναπνοή της φωτιάς,εναλλασόμενουρουθουνιού κλπ.)...τα διάφορα μάντρας,μούντραςκλπ.όλα αυτά μας χαλαρώνουν μας φέρνουνσ επαφή με τον ανώτερο εαυτό μας δηλαδήτο ενεργειακό μας σώμα και την μοναδικήμας αλήθεια μέσα μας δηλαδή το ασυνείδητοκαι μας γεμίζουν ευεξία,ενέργεια καιφώτιση.Προσωπικά θεωρώ ότι ο πιο γρήγοροςτρόπος για αυτό είναι μέσα απο τιςδιάφορεςαναπνοές σε συνδυασμό με δονήσεις καιψαλμούς  συγκεκριμένων συλλαβών,λέξεωνκλπ.


δ)Ψυχοθεραπεία: 


 Αποτην εμπειρία που έχω αποκτήσει στοντομέα της αυτογνωσίας(χρόνια ανάλυσημε πιστοποιημένο ψυχαναλυτή και σωματικέςΡαιχικές ψυχοθεραπείες)και την παρατήρησηασθενών μου έχω διαπιστώσει ότι ισχύουντα εξής:

δ1)Οπωςκάθε άνθρωπος είναι μοναδικός στο Σύμπανέτσι και κάθε άρρωστος έχει <τη δικήτου> αρρώστεια.Στην εναλλακτική Ιατρικήυπάρχουν ασθενείς και όχι ασθένειες.Επίσηςόλες οι ασθένειες έχουν ένα ψυχολογικόυπόβαθρο.Κάθε ασθένεια έχει ένα ασυνείδητο(=δεν το γνωρίζει ο άρρωστος)κρυφό νόημαπου είναι προσωπικό για κάθε άρρωστο.

δ2)Όπωςείπα και πιο πάνω  όσο πιο πολύ είμαστευγιείς τόσο πιο πολύ θέλουμε ναπαραμείνουμε υγιείς και όσο πιο πολύείμαστε άρρωστοι τόσο πιο πολύ θέλουμενα παραμείνουμε άρρωστοι και αντιστεκόμαστεπερισσότερο στο να γίνουμε υγιείς

δ3)Συνήθωςπάνε μαζί ψυχολογικά προβλήματα μεόξινο περιβάλλον,αλλοιωμένες συχνότητεςοργάνων,ψυχολογικό και σωματικόμπλοκάρισμα.Δεν υπάρχει περίπτωσηκάποιος να είναι ψυχολογικά παλινδρομημένος(όπως ορίζεται η παλινδρόμηση στηνψυχανάλυση)και να μην είναι καιμπλοκαρισμένος ενεργειακά η όξινος ηνα μην έχει παθολογικές συχνότητες.

δ4)Οσοπιο δυνατοί σωματικά και ψυχικά γινόμαστε,καθαρίζουμε απο τοξίνες τόσο αντέχουμεκαι επιτρέπουμε στον εαυτό μας να βγεί η εσωτερική μας αλήθεια.

δ5)-Όπωςείπα πιο πάνω Οιάνθρωποι σφίγγονται μπλοκάροντας την αναπνοή τους προσπαθώνταςνα ελέγξουν τον πανικούςκαι τις φοβίες της παιδικής  ηλικίας και μετάστην ενήλικη ζωή τουςαναπαράγουν.Ταδιάφορα είδους ψυχικά τραύματα είναιφόβος <γραμμένος> στο σώμα μας.Αυτόπου πάντα μπλοκάρεται είναι η αναπνοή.Οιπερισσότεροι άνθρωποι αναπνέουνεπιφανειακά,το οποίο σημαίνει μπλοκαρισμένηενέργεια το οποίο μακροπρόθεσμα σημαίνειαλλοιωμένες συχνότητες οργάνων καιόξινο περιβάλλον το οποίο σημαίνει αργάη γρήγορα(ανάλογα και με τη γονιδιακήεπιβάρυνση)ασθένεια. Τα σημεία πουσφίγγονται και υπολειτουργούν  εκείσυνήθως δημιουργείται ασθένεια.


Οποιαμέθοδο αυτογνωσίας κι αν διαλέξουμε(προσωπικάθεωρώ ότι χρειάζεται συνδυασμός κάποιουείδους ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας μεσωματική ψυχοθεραπεία) αυτό που συμβαίνειείναι ότι όσο διώχνουμε τα δηλητήριακαι ψυχοδηλητήρια που υπάρχουν μέσαμας και αρχίζουμε να νοιώθουμε ευεξίατόσο λιγότερο θα φοβόμαστε τον εαυτόμας τα συναισθήματα μας και την ελευθερίαμας.


5)Θέληση.Ηθέληση θεραπεύει. Θέληση και πίστη πάνεμαζί.Τίποτα δεν είναι τυχαίο,οτιδήποτεκάνουμε το διαλέγουμε ασυνείδητα γιακάποιο λόγο.Είμαστε οι ηθοποιοί καισκηνοθέτες της ζωής μας -<συντονιζόμαστε>μεπαρόμοιες καταστάσεις με τα τραυματικάβιώματα της παιδικής μας ηλικίας -γιανα τα διαπραγματευτούμε ξανά και να ταξεπεράσουμε-είναι κάποιου είδους<ψυχοβιοσυντονισμός> .Τίποτα όμως δενθα καταφέρουμε αν δεν υπάρχει η θέλησηνα νικήσουμε και να ξεπεράσουμε ταεμπόδια.Ουσιαστικά οι άνθρωποι ξεχωρίζουνανάλογα με τη θέληση που έχουν.Οσο πιοισχυρή η θέληση μας τόσο πιο πολλες οιελπίδες μας να θεραπευτούμε.Δεν μπορείςνα θεραπεύσεις κανένα που δεν θέλειπραγματικά να θεραπευτεί.

 

   Τελειώνονταςστην ολιστική ιατρική όλα είναι ένα,όλα δονούνται και όλα είναι ενέργεια.Οπωςείπα και πιο πάνω υπάρχουν ασθενείς και όχι ασθένειες.  Είναι στάση ζωής καιθεώρησης του κόσμου.Πάρα πολλοί ολιστικοίγιατροί είχαν οι ίδιοι κάποιο θέμαυγείας που το αντιμετώπισαν με επιτυχίαμε ολιστικό τρόπο.Εξάλλου δεν μπορείςνα θεραπεύσεις πραγματικά κανέναν ανδεν θεραπεύσεις πρώτα τον εαυτό σου.                                                                                                                                                                         Αν ο κόσμος εφαρμόσειμερικές στοιχειώδεις αρχές που ανέφεραπιο πάνω -όσο μπορεί ο καθένας-οι μισοιάρρωστοι που <ετοιμάζονται> να γίνουνάρρωστοι δεν θα αρρωστήσουν ,αυτοί πουείναι ήδη άρρωστοι θα βοηθηθούν κι άλλοκαι κάποιοι θα γίνουν καλά.Τα μισάχειρουργεία που γίνονται δεν θα γινότανεκλπ.                                                                                                 Βέβαια όσο αλήθειεςκαι να πεί κάποιος, καθένας ακούει αυτόπου θέλει να ακούσει και βλέπει  αυτόπου έχει επιλέξει να δεί ανάλογα με τοενεργειακό του επίπεδο και τα συμφέροντατου.Στο τέλος όμως είμαι σίγουρος ηαλήθεια θα θριαμβεύσειΓιώργοςΑσιθιανάκης

Νευροχειρουργός/Ολιστικόςγιατρός-Βιοσυντονιστής