Μάντρας,ψαλμοί,δονήσεις για χαλάρωση του εγκεφάλου και σώματος


Μάντρας,ψαλμοί,δονήσεις για χαλάρωση του εγκεφάλου και σώματος
Κλασσικά μάντρας(απο Σανσκριτική)

Σα-Τα-Να-Μα

Ρα-Μα-Ντα-Σα-Σα-Σει-Σο-Χάνγκ

Ομ(ΑΟΥΜ)

Γκούρου/Γκούρου Αϊ-Γκούρου Ραμ-Ντάς

Ομ Νάμο-Σίβαγια

Εκ-όνγκ-κάρ-Σάτ-Νάμ-Σιρί-Χουάι-Γκούρ

Εκ-ονγκ-καρ-Σούρ-Πρασάντ-Γουάι-ΓκούρΜπορούμε ψέλνοντας με συγκεκριμένο τρόπο σύμφωνα και φωνήεντα,συλλαβές , λέξεις η συμπλέγματα λέξεων να παράγουμε ενέργεια,να χαλαρώσουμε τον εαυτό μας κλπ.Αυτό μπορεί να συνδυαστεί με συνδυασμούς χεριών,δακτύλων(μούντρας),θέση της γλώσσας,αναπνοές,στάσεις κλπ.


.Απο τα σύμφωνα μπορούμε να δονήσουμε με συγκεκριμένο τρόπο τα εξής για να βγάλουμε ενέργεια απο τα τσάκρα:σ η λ για πρώτο τσάκρα
β για 2ο τσάκρα
ρ για τρίτο τσάκρα
γ για τέταρτο τσάκρα
χ η κ για πέμπτο τσάκρα
δ ή μγια 6ο τσάκρα
μ ν ή γκ για έβδομο τσάκρα


Τα φωνήεντα μπορούμε να τα δονήσουμε και να τα βάλλουμε σε όποιο τσάκρα θέλουμε.Τα κυριώτερα φωνήεντα είναι α ,ο,ε και ι. Α είναι η πρωταρχική κραυγή του ανθρώπου η κραυγή που κάνει το μωρό όταν γεννιέται.                                                                                                                                
.Απο τα σύμφωνα μπορούμε να δονήσουμε με συγκεκριμένο τρόπο τα εξής για να βγάλουμε ενέργεια απο τα τσάκρα:σ η λ για πρώτο τσάκρα
β για 2ο τσάκρα
ρ για τρίτο τσάκρα
γ για τέταρτο τσάκρα
χ η κ για πέμπτο τσάκρα
δ ή μγια 6ο τσάκρα
μ ν ή γκ για έβδομο τσάκρα


https://youtu.be/ZMmhNJl3aakhttps://youtu.be/g3YAOt5j4T0-κλασσικά μάντρας(απο σανσκριτική):

...Ομμμμμμ.....ΑΟΥΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜ....OM/AUM

...σα-τα-να-μα.....με το αντίστοιχο μούντρας.......SA-TA-NA-MA

....γκουρου -ραμ -ντας........GURU-RAM-DAS

....Ογκ-ναμο-...ONG-NAMO-GURU-DEV-NAMO-GURU-DEVO

...KUNDALINI AROHANEUM....

--EK-ONG-KAR-SAT-NAM-SIRI-WHAEY-GUR

-EK-ONG-KAR-SUR-PRASAD-SIRI-WHEY-GUR


Bασικό σύμφωνο ενεργοποίησης του 1ου τσάκρα:ΛΛΛΛΛ.....LLLLLLLLLLLLLLLL.......

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.....(συριστικά όπως ο συριγμός του φιδιού)..

2ο...VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV........

3o RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR....(η γλώσσα πάλλεται στον ουρανίσκο).....

4ο Γιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι

5ο..ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ

6ο:ΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔ

7ο:ΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜ

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG  σε τόνο σι

Δονήσεις για να ανοίξουν τα τσάκρα:ΛΑΜ,ΒΑΜ,ΡΑΜ,ΓΙΑΜ,ΧΑΜ,ΔΑΜ,ΟΜ

η

ΛΑΝΓΚ,ΒΑΝΓΚ,ΡΑΝΓΚ,ΓΙΑΝΓΚ,ΧΑΝΓΚ,ΟΝΓΚ,ΟΝΓΚ

η

ΛΑΟΥΜ,ΒΑΟΥΜ,ΡΑΟΥΜ,ΓΙΑΟΥΜ,ΧΑΟΥΜ,ΔΑΟΥΜ,ΜΑΟΥΜ

Το βασικό φωνήεν της ζωής μας:ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ

-όταν γεννιόμαστε κάνουμε ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ

-άλλα βασικά φωνήεντα:ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ

-ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ

-ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

-UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU


Ο πιο γρήγορος τρόπος για να βγάλουμε ενέργεια είναι μέσα απο τις δονήσεις γραμμάτων η συλλαβών,λέξεων η ολόκληρων προτάσεων.Αυτός ο τρόπος ήταν γνωστός απο την αρχαιότητα....


Ο συνδυασμός όλων αυτών με διάφορους τρόπους παράγει τα μάντρας,ρούνους κλπ...................

https://youtu.be/lPcBcrwACq0                                                                             

1)....μμμμμμμμμμμμ-η σπονδυλική στήλη ευθεία-η γλώσσα πιέζει ουρανίσκο

η ..........μμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμααααααααααααααααααααααα....

η  ......μμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοο....

η .....μμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμοοοοοοοοοοοοουυυυυυυυυυυυυυυυυυυυ...

η...μμμμμμμμμμμμμμμμμιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι..............

...2)μμμμμππππππππποοοοοοοοοοοοοοοοοοοουυυυυυυυυυυυυυυυυυυ.....

η...μμμμμμμμμμμμμμμμμμμππππππππππππποοοοοοοοοοοοοοοοο......

η...μμμμμμμμμμμμμμμμμμμπππππππππππππππααααααααααααααα.........

η....μμμμμμμμμμμμμμμμμμμμπππππππππππππππππππεεεεεεεεεεεεεεεεεεεε......

η.....μμμμμμμμμμμμμμμμμμμππππππππππππππππππππιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι.........

3)...νγκουυυυυυυυυυυυυυυ...........................................................................

...4).δδδδδδδδδδδδδοοοοοοοοοοοοοοο                                                                             η ..δδδδδδδδδδδδαααααααααααααααα............................................

η...δδδδδδδδδδδδδεεεεεεεεεεεεεεεεεεε...............................................  

η....δδδδδδδδδδδδιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι..........................................

-η σπονδυλική στήλη ευθεία-η γλώσσα στο χώρισμα ανάμεσα στα δόντια και ουρανίσκο         https://youtu.be/IU13sdrLQ-Mhttps://youtu.be/FvJUBeF3ZDc


5)...ννννννννννννννννννοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοουυυυυυυυυυυυυυυυυυυυ

η ..νννννννννννννννννααααααααααααααααααααααα........................................

η ..νννννννννννννννννεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεε............................................ 

η.....νννννννννννννννννννννιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι......................................                                     

6)Οπως βλέπουμε μπορούμε να βάλουμε όποιο φωνήεν θέλουμε /συνήθως το α και το ο δλδ:μαααααα.....μοοοοοοοοοοοοοοο.....μουυυυυυυυυυυυυυυυ......

7)Για καλύτερα αποτελέσματα αυτές οι δονήσεις συνδυάζονται με αναπνοή κυρίως

-πλήρης γιόγκικη αναπνοή

-αναπνοή εναλλασόμενου ρουθουνιού

-αναπνοή της φωτιάςhttps://www.youtube.com/watch?v=bRXcbXnLwvM&list=PLjr0_FEH6q6O4ruV7Y5Ipwdve4aPXdv3L